Smijehom strah pokrijem... ♥
Taman odrastem, ti podjetinjiš. Taman podjetinjim, ti odrasteš. Uvijek mi bježiš za jedno jučer. Uvijek si daleko za jedno sutra. Taman za ništa. Taman za sve...

Home Theme ask ask ask

(via tamic87)

(via ninaofficial97)

O muškarcu se može mnogo reći po cipelama koje nosi i po ženi koju drži za ruku

mathsdebater:

happafaith:

awardweiner:

Im actually quite attractive if you stand far away enough

image

beautiful

(via pslovealex)

Ako si zaljubljen u nekoga slobodno mu to reci, svakako neće ništa biti od toga.

(Source: beautyandthebeat95, via pslovealex)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter